Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Upozornenie pre majiteľov psov

zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 3/2016 je v katastrálnom území obce je voľný pohyb psa zakázaný, t.j. pes musí byť vždy vedený na vôdzke /okrem zvláštnych psov/ na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne a v extraviláne obce.

Výnimkou pre voľný pohyb psov /bez vôdzky/ je miesto vymedzené na ľavom brehu potoka Parná /v smere toku/ v úsekoch od železničného mosta po cestu I/61 a od cesty I/61 po lávku.

 

Vstup so psom zakázaný:

a) do areálu cintorína,

b) do objektu kostola,

c) do areálu základnej školy s materskou školou ,

d) do športového areálu, kde sa nachádzajú multifunkčné ihriská,

e) do objektu obecného úradu, kultúrneho domu, pošty, obchodov

f) do športového areálu na ulici Cíferskej,

g) do areálu detského ihriska pred športovou halou

 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný v zmysle § 6 ods. (1) zákona, výkaly bezprostredne odstrániť. Táto povinnosť neplatí v extraviláne obce.Na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastri obce, môže v zmysle príslušných ustanovení zákona psa viesť iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona 282/2002,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

Dátum vloženia: 18. 6. 2019 20:33
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 7. 2019 20:35
Autor:

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Streda: 16.00 - 18.00 hod.

Sobota: 9.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

Harmonogram vývozu odpadu

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store