Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

O obci

 

 

Základné informácie o obci

 

Letecký pohľad na obec.Obec HRNČIAROVCE NAD PARNOU leží v centálnej časti Trnavskej tabule juhozápadne od mesta Trnava. Jej katastrálne územie je približne štvorcovitého tvaru s rozlohou 1632 ha. V jej susedstve sa nachádzajú katastrálne územia Biely Kostol, Trnava, Zeleneč, Pác a Cífer.

Hrnčiarovce so svojím okolím spadajú do teplej mierne suchej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozpätí 9-10 stupňov Celzia a priemerný ročný úhrn zrážok je 550 mm.  Prevažná časť katastrálneho územia patrí do povodia Parnej. Hydrologickú sieť tvoria dva vodné toky - potok Parná a umelo vybudovaný kanál, ktorý bol v minulosti vybudovaný súbežne s pôvodným tokom.

Prevažne rovinaté územie pokrývajú kvalitné černozeme, v blízkosti potoka Parná
čiernice. V západnej časti chotára je územie členené výraznými úvalinami s výskytom regozemí.