Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zastupiteľstvo

Zoznam zvolených poslancov pre volebné obdobie 2022 - 2026 :

 

Jana B A B I C O V Á                janababicova@azet.sk

Ing. Štefan H R A Š N A           pepohrasna@gmail.com

Mgr. Elena K Á T L O V S K Á  katlovelen@gmail.com

Róbert KLANICA                       robert.klanica@yahoo.com

Viliam K O C H A J D A            viliamkochajda@gmail.com

Ing. Katarína KÚDELOVÁ         katakudelova@gmail.com

Peter M A R K O                        markopeter66@gmail.com   

Marián M O N C M A N            mm.tectt@gmail.com

Mgr.art. Linda PERESLÉNY ZEMÁNKOVÁ   linda.zemankova@gmail.com                   

Kontrolór :

 

Ing. Ďurkovičová Božena  bozena.durkovicova@gmail.com

Komisie :

 

Pri obecnom zastupiteľstve pôsobia v obci Hrnčiarovce n/P nasledovné komisie:

1/ stavebná, dopravy, ochrany verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia: predseda – Ing. Š. Hrašna/

členovia-Marián Moncman, Róbert Klanica, Ľudovít Kožuch, Milan Plank, Ing. Stanislav Švec, Peter Marko, Ing. Jozef Rezbárik

2/ finančná, strategického rozvoja, správy majetku obce: predseda - Ing. K.Kúdelová

Členovia-  Ing. Ingrid Krajčovičová, Ing. Zuzana Haršányová, Ing. Lucia Pestún, Ing. Štefan Hrašna, Ing. Patrik Hanzlíček

3/školstva a sociálnych vecí: predseda - Mgr. Elena Kátlovská

členovia -p. Daniela Hunčová,  Mgr.Michal Páleník, Zuzana Barlíková, Ing. Katarína Kúdelová, Mgr.art. Linda Pereslény Zemánková
 

4/ kultúry, športu a práce s mládežou: predseda - Jana Babicová

členovia -Marián Moncman, Viliam Kochajda, Jana Babicová ml, Michaela Gašparovičová, Oľga Krchnáková, Lenka Straková, Mária Kátlovská, Lujza Rapantová, Vanessa Dubovská, Kristián Masaryk

5/ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: predseda – Viliam Kochajda

členovia -Marián Moncman, Róbert Klanica  

Rajonizácia - rozdelenie ulíc jednotlivým poslancom :

 

p. Babicová Jana                  - Nová,  Mlynárska, Farská -od potoka po ul.Kostolná

Ing. Hrašna Štefan               - Voderadská, Drobná, Farská-od Kostolnej po Alejovú ul.

Mgr. Kátlovská Elena          - Facková, Poľná, Vinohradnícka, Brodná,Bajkalská

p.Klanica Róbert                  - Športová, Fr.Hečku, Krátka

p. Kochajda Viliam               - Sv. Martina

Ing.Katarína Kúdelová         - Mostová, Cíferská  

p. Moncman Marián             - Cintorínska, Alejová, Lávková

p. Marko Peter                       - Kostolná, Hliníky, Východná

Mgr.art. Linda Pereslény Zemánková – Alexyho, Hrnčiarska, Farská -od Alejovej po koniec Farskej  ul.

História obecných zastupiteľstiev :

 

Na tomto mieste chceme poďakovať za obetavú prácu v prospech občanov všetkým poslancom obecného zastupiteľstva v minulých volebných obdobiach. Boli to títo občania :

1994-1998
1. Rozália Bažányová
2. Ján Cíferský
3. Róbert Hrašna
4. Jozef Benkovský
5. Milan Dzunka
6. Ing.Peter Haršány
7. Ján Plaštiak
8. Ing.Stanislav Nižnan
9. Stanislav Horváth
10. Ján Zápražný
11. Emília Orlická
12. Michal Tibenský
1998-2002
1. JUDr. Koloman Bango
2.Jozef Benkovský
3. Ján Cíferský
4. Milan Dzunka
5. Magdaléna Královičová
6. Ing.Stanislav Nižnan
7. Ing.Terézia Račková
8. Štefan Račko
9. Ing.Jozef Trulík
10. Michal Tibenský
11. Ján Zápražný
12. Dr.František Žák, CSc.
2002-2006
1. Ing.Terézia Račková
2. Vladimír Kyselica
3. Magdaléna Královičová
4. Ing.Miroslav Marko
5. Milan Dzunka
6. Miroslav Ďuriš
7. Ján Zápražný
8. Ing.Jozef Zárecký
9. Dr. František Žák, CSc.
 
2006-2010
1. Ing. Jozef ZÁRECKÝ
2. Ing. Terézia RAČKOVÁ
3. Milada ŠTURDÍKOVÁ
4. MUDr. Miroslava HORVÁTHOVÁ
5. Milan DZUNKA
6. RNDr. PhD. Monika KOPECKÁ
7. Ján ZÁPRAŽNÝ
8. Ján CÍFERSKÝ
9. Ing. Štefan HRAŠNA
2010-2014
1. Mgr. Miloš Tomek
2. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
3. Mgr. Elena Kátlovská
4. Ing. Terézia Račková
5. Ing. Mikuláš Moncman
6. Ing. Rastislav Mrva
7. Mgr. Monika Čiefová
8. František Maár
9. Bibiána Púchla
2014-2018
1. Jana Babicová
2. Štefan Cíferský
3. Ing. Štefan Hrašna
4. Mgr. Elena Kátlovská
5. Viliam Kochajda
6. Ľubomír Konečný
7. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
8. Ing. Terézia Račková
9. PhDr. Bystrík Tomly

 

2018 - 2022
1. Jana Babicová
2.Ing. Peter Haršány
3. Ing. Štefan Hrašna
4. Mgr. Elena Kátlovská
5. Viliam Kochajda
6. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
7. Marián Moncman
8. Ing. Terézia Račková
9. PhDr. Bystrík Tomly † 27.12.2020 - od 16.12.2020 Peter Marko