Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Kohézny fond

.

WEB_publicita_HNP.docx (44.96 kB)

Obec Hrnčiarovce nad Parnou realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe

podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/36, ktorého predmetom je vybavenie zberného dvora  technikou na zber a manipuláciu

s triedeným odpadom.

Zvýšená kapacitu pre triedený zber, ako i zvýšené množstvo vytriedeného odpadu sa dosiahne prostredníctvom nákupu novej techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom, zmenšovanie objemu vytriedeného odpadu.

Obstarávaná technika:

 • traktor kolesový
 • traktorový nosič vaňových kontajnerov
 • čelný nakladač k traktoru
 • kontajner vaňový min. 7,5 m3
 • rezací a miešací voz na BRO
 •  
 • Názov projektu - Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Hrnčiarovce n/P
 • Hlavný cieľ projektu - Dosiahnuť komplexné vyriešenie systému triedeného zberu v obci            Hrnčiarovce nad Parnou
 • Výška NFP - max. do 235 220,00 EUR
 • Miesto realizácie - Hrnčiarovce nad Parnou
 • Webové sídlo RO - www.op-kzp.sk
 • Webové sídlo SO - www.sazp.sk
 • Webové sídlo CKO - www.partnerskadohoda.gov.sk