Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce

 

Ing. Božena Ďurkovičová

- narodená v roku 1961 v Trnave
- zamestnaná ako kontrolórka na Útvare hlavného kontrolóra Mesta Trnava
- za hlavnú kontrolórku obce bola obecným zastupiteľstvom zvolená v roku 2015

Kontakt:

Tel: 033-3236 312
E-mail: bozena.durkovicova@gmail.com

Úlohy hlavného kontrolóra

- vykonáva kontrolnú činnosť
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Streda: 16.00 - 18.00 hod.

Sobota: 9.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

Harmonogram vývozu odpadu

Mobilná aplikácia

V-obraze

Google playApp store