Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Božena Ďurkovičová

- narodená v roku 1961 v Trnave
- zamestnaná ako kontrolórka na Útvare hlavného kontrolóra Mesta Trnava
- za hlavnú kontrolórku obce bola obecným zastupiteľstvom zvolená v roku 2021

Kontakt:

Tel: 033/3236 312
E-mail: bozena.durkovicova@gmail.com

Úlohy hlavného kontrolóra

- vykonáva kontrolnú činnosť
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Harmonogram vývozu odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

od 1.10. do 31.3.

Streda: 15.00 - 17.00 hod.

Piatok: 15.00 - 17.00 hod.

Sobota: 09.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 17.00 hod. 

od 1.4. do 30.9.

Streda :  16.00 - 18.00 hod.

Piatok:   16.00 - 18.00 hod.

Sobota:  10.00 - 12.00 hod.

                14.00 -18.00 hod.

 

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Mapa

Mapa

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

ZMO

 

logo 11 plus

ZOMOT logo

TTSK

Cintorín

cintorín