Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce

 

Ing. Božena Ďurkovičová

- narodená v roku 1961 v Trnave
- zamestnaná ako kontrolórka na Útvare hlavného kontrolóra Mesta Trnava
- za hlavnú kontrolórku obce bola obecným zastupiteľstvom zvolená v roku 2015

Kontakt:

Tel: 033-3236 312
E-mail: bozena.durkovicova@gmail.com

Úlohy hlavného kontrolóra

- vykonáva kontrolnú činnosť
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Streda: 16.00 - 18.00 hod.

Sobota: 9.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

Harmonogram vývozu odpadu

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store