Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Božena Ďurkovičová

- narodená v roku 1961 v Trnave
- zamestnaná ako kontrolórka na Útvare hlavného kontrolóra Mesta Trnava
- za hlavnú kontrolórku obce bola obecným zastupiteľstvom zvolená v roku 2021

Kontakt:

Tel: 033/3236 312
E-mail: bozena.durkovicova@gmail.com

Úlohy hlavného kontrolóra

- vykonáva kontrolnú činnosť
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
2
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa

Mapa

Zberný dvor

P

           Otváracie hodiny 

 

Harmonogram vývozu odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Farnosť

Kostol

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store