Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Chránené územia

Chránený areál Trnavské rybníky

 

chranene uzemiaTrnavské rybníky sú najvýznamnejším biotopom vodného a močiarneho vtáctva na Trnavskej tabuli. Ich výstavba bola zrealizovaná v 50-tych rokoch minulého storočia. Tvoril ich komplex hospodársky využívaných rybníkov, z ktorých časť je už dlhodobo nevyužívaná, čo v dôsledku prirodzenej sukcesie prispelo vznik tohto biocentra. Celkovo tu bolo pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov. K najpočetnejším hniezdičom patria: lyska čierna, potápka chochlatá, trsteniarik spevavý. Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Trnavské rybníky je zachovanie biotopov  druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj podmienok ich prežitia a rozmnožovania - hrdzavky potápavej, kane močiarnej a bučiačika močiarneho. Pre hrdzavku potápavú sú Trnavské rybníky jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie tohto druhu potápavej kačice.

Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

 

 
 

chranene uzemieÚčelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha a haje tmavej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.