Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Ako vybaviť trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu.

Pri prihlásení na trvalý pobyt je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu, a to originálny list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, podľa vyššie uvedeného odseku 4, sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Zákonný zástupca alebo opatrovník predloží rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa.

Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov..

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok vo výške 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru.

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

 

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Občan, ktorý má viac ako 15 rokov, musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo ohlasovni, v ktorej ste si zrušil trvalý pobyt. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je občan povinný:

 • ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte,
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
 • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
 • ak budova zanikla.

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu, na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, musia byť ohlasovni predložené tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu, a to originálny list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Ohlasovacie povinnosti

Predtým, ako sa do integrovaného systému zapoja všetky verejné služby, máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu niektorým inštitúciám.

Nahlásite ju svojmu zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni a  v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Ak tak spravíte pomocou elektronickej služby (len v prípade, že ste už občiansky preukaz s čipom mali), tak bude váš starý OP platný a to vďaka certifikátom, ktoré vám naň nahrali. Používať ho tak môžete kým nedostanete nový. Zaplatíte 4,5 €.

Ako vybaviť prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, ktorý musí ohlásiť do 10 dní od ubytovania. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu, a to originálny list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, podľa vyššie uvedeného odseku 4, sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Za členov rodiny môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Zákonný zástupca alebo opatrovník predloží rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa.

Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť prechodný pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

Kontakt:

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou – Evidencia obyvateľstva
Monika Gajdošíková, tel. 033 / 55 48 397,

e-mail: sekretariat@hrnciarovce.sk