Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Plagát - Umelecký festival Rukami a srdcom Voderady 2015

09.07.2015

Umelecký festival Rukami a srdcom Voderady 2015

Ikonka

08.07.2015

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Ikonka

08.07.2015

V Ý S T R A H A

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou vzhľadom na predpoklad vyhlásenia 3. stupňa meteorologickej výstrahy z dôvodu vysokých teplôt,  odporúča občanom dodržiavanie základných opatrení na zníženie následkov vysokých teplôt:

 

 

-  vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.,

-  dodržiavať pitný režim,

-  nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,

-  pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným
   žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

-  venovať zvýšenú pozornosť  najmä malým deťom, starším a osamelým občanom,

-  v prípade závažnejších zdravotných ťažkostí obrátiť sa na tiesňové linky 112 a 155.

Plagát

24.06.2015

Detské divadelné predstavenie

Plagát: Detské divadelné predstavenie (pdf, 360KB)

Ikonka

21.06.2015

P O Z V Á N K A

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa uskutoční

 

dňa 24.06.2015 /stredu/ o 19.00 hod.

 

v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.

 

Program:

1. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014

2. Schválenie VZN o udeľovaní dotácií

3. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

4. Schválenie Rokovacieho poriadku

5. Odsúhlasenie členstva v MAS

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2015 a poverenie kontrolóra vykonaním schválenej kontrolnej činnosti

7. Schválenie rozpočtových opatrení

8. Rôzne:

- schválenie uznesenia o úhrade nákladov na opravu dažďovej a splaškovej kanalizácie ako havarijného stavu budovy detského centra Filly z   peňažného fondu obce

- prerokovanie situácie s budovou Detského centra Filly

- riešenie havarijného stavu školskej kuchyne

- prerokovanie podnetu občanov k prehodnoteniu alternatívy oplotenia cintorína

- podanie informácie o priemernej mzde v národnom hospodárstve v súvislosti s platom starostu

- informácia o zmene predbežného harmonogramu zasadnutí

9. Diskusia

Plagát - OBECNÝ GULÁŠ

16.06.2015

OBECNÝ GULÁŠ

Plagát (pdf, 145KB)

Plagát - Hrnčiarovská 7čka

19.05.2015

Hrnčiarovská 7čka

Obrázok

13.05.2015

Oznam Mestského úradu Trnava

Od pondelka 11. mája do soboty 12. septembra bude v súvislosti s rekonštrukciou mosta úplne uzavretá miestna komunikácia na Radlinského ulici a súčasne aj chodník na pravej strane mosta na celom úseku od Bernolákovej brány až po križovatku s Hospodárskou ulicou. Pre chodcov bude Radlinského ulica priechodná počas celého obdobia rekonštrukcie.