Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Jednota dôchodcov na Slovensku

 

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je občianskym združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov. Je nezávislou, samostatnou právnickou osobou. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Ťažisko činnosti JDS je v miestnych a regionálnych organizáciách.

Naša miestna organizácia v apríli tohto roku zaznamenáva už 10. výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia bola zabezpečovaná činnosť v súlade s požiadavkami a potrebami dôchodcov a v súlade so stanovami JDS. O záujme dôchodcov aktivizovať sa, zúčastňovať sa na činnosti JDS a tým i na dianí obce, svedčí stále narastajúca členská základňa, ktorá má k 1. januáru 2008 166 členov.

Výbor miestnej organizácie JDS má i v ďalšom období záujem naďalej pokračovať v doterajšej činnosti a v spolupráci s obecným úradom i ďalšími organizáciami obce, rozšíriť svoje aktivity podľa požiadaviek a potrieb svojich členov. S plánom činnosti MO JDS na príslušný kalendárny rok sú členovia oboznamovaní vždy na výročnej členskej schôdzi, kde majú možnosť predložiť svoje požiadavky a navrhnúť  nové námety na realizáciu.

Dôchodcovia majú možnosť stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a navzájom si pomáhať v „klube dôchodcov“, pravidelne každý štvrtok v priestoroch kultúrneho domu, v lete v čase od 18,00 hod. do 22,00 hod.  a v zime od 17,00 hod. do 21,00 hod. Podľa záujmu členov sú organizované poznávacie zájazdy, zájazdy za nákupmi, návštevy termálnych kúpalísk, spoločenské posedenia  i zabezpečovaná rekondičná starostlivosť v zariadeniach SOREA. Dôchodcovia vykonávajú dobrovoľnú brigádnickú činnosť pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce a úpravu verejných priestranstiev v okolí svojich príbytkov.

Reprezentantom miestnej organizácie i obce Hrnčiarovce nad Parnou je spevácky súbor seniorov pod vedením pána Dr. Jozefa Hrčku. Členovia súboru rozdávajú radosť nielen obyvateľom obce, ale svojimi vystúpeniami pri rôznych akciách mesta i okresu Trnava, ale i účasťou na prehliadkach speváckych zborov a skupín dokazujú, že i v staršom veku dokážu byť napriek svojim zdravotným, sociálnym i iným problémom aktívni, tešiť sa zo života a svoj optimizmus i rozdávať.

Snahou novozvoleného výboru MO JDS bude rozširovať aktivity v kultúrnej oblasti, zamerať sa na zdravotnú, sociálnu i vzdelávaciu činnosť dôchodcov a v rámci svojich možností zabezpečovať i ďalšie požiadavky a návrhy svojich členov.

Tiež je potrebné zdôrazniť, že všetky uvedené činnosti by nebolo možné realizovať bez aktívnej pomoci a finančnej podpory obecného úradu, sponzorov z radov podnikateľov obce, ale i dobrovoľnými aktivitami svojich členov, za čo patrí všetkým veľká vďaka.