Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - U ZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYč. 465 a 735 z 8. decembra 2021

U ZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYč. 735 z 8. decembra 2021 1

.

 

Príloha č. 1 k uzneseniu vlády č. 735 /2021 Z. z.

Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychládzania podľa bodu B.1 bodu 3. uznesenia vlády, sú

a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne ) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, )

b) prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín,

d) predajne drogérie,

e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

f) predajne novín a tlačovín,

g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

j) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

l) prevádzky telekomunikačných operátorov,

m) prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

n) práčovne a čistiarne odevov,

o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,

r) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

t) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

u) prevádzky kľúčových služieb,

v) zberné dvory,

w) obchodné miesta sieťových odvetví,

x) služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

y) predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

z) prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

aa) nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m,

bb) zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

cc) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

dd) prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

ee) prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa prílohy č. 2 bodov 6 a 7.Príloha č. 2 k uzneseniu vlády č. 735/2021 Z. z.

Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1 bodu 5. uznesenia vlády, sú

1. hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,

2. bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

3. zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

4. zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

5. voľby,

6. výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

a) hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),

b) futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

c) hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),

d) volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

e) basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),

f) medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1. až 5.,

7. hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaným po 24. novembri 2021.

Prílohy

ZZ_2021_465_20211208.pdf

ZZ_2021_465_20211208.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,69 kB

Uznesenie č. 735

211208uznV735_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,18 kB
Dátum vloženia: 9. 12. 2021 6:44
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 12. 2021 6:56
Autor: Správca Webu