Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 8. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

58 356,72 EUR

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 8. 2019

Zmluva o mobilnej aplikácii

Zmluva

912,00 EUR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Galileo Corporation

4. 9. 2019

Zmluva o dotácii

Zmluva

3 000,00 EUR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Úrad vlády SR

11. 9. 2019

Zmluva o dielo č.2019/07/06

Zmluva

73 868,42 EUR

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

13. 9. 2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

540,00 EUR

K&N s r o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 9. 2019

Kúpna zmluva

Zmluva

550,00 EUR

Peter Polka

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2. 10. 2019

Zmluva

Zmluva

1 219,20 EUR

Trimel s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

18. 10. 2019

Nájomná zmluva

Zmluva

60,61 EUR

Hegyeshalmiová Ľubica

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

18. 10. 2019

Nájomná zmluva

Zmluva

81,55 EUR

Kurková Anna

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

6. 11. 2019

Poistná zmluva č.2407114256

Zmluva

111,53 EUR stojedenásť

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

6. 11. 2019

Zmluva o spolupráci CVČ

Zmluva

neuvedené

Mesto Trnava

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 11. 2019

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva

3 300,00 EUR tritisíctristo

Divadlo komédie

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

28. 11. 2019

Zmluva o spolupráci....

Zmluva

Neuvedené

ZOMOT

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

Zmluva

Neuvedené

Trimel s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 12. 2019

Hudobno-umelecké vystúpenie speváckeho súboru „Malženičan“

Zmluva

150,00 EUR stopäťdesiat

Spevácky súbor Malženičan

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 1. 2020

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Zmluva

600,00 EUR šesťsto

Ľuboš Križan

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

100,00 EUR jednosto

Maliny Jam

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 1. 2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

Neuvedené

Prima banka

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 1. 2020

Zmluva SPP el.energia č.1

Zmluva

Neuvedené

SPP

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 1. 2020

Zmluva SPP el.energia č.2

Zmluva

Neuvedené

SPP

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 1. 2020

Zmluva SPP el.energia č.3

Zmluva

Neuvedené

SPP

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 1. 2020

Zmluva SPP el.energia č.4

Zmluva

Neuvedené

SPP

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 1. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva

31 500,00 EUR tridsaťjedentisícpäťsto

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 2. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 200,00 EUR štyritisícdvesto

Vodales s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/36

Zmluva

247 600,00 EUR dvestoštyridsaťsedemtisícšesťsto

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

PREDMET PODPORY NFP

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

Príloha č. 3 - Finančné opravy_2019 november

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

Príloha č. 4 Podrobný rozpočet projektu

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041K537-431-16 zo dňa 19.03.2018

Zmluva

76 084,00 EUR sedemdesiatšesťtisícosemdesiatštyri

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 2. 2020

Dodatok č.1

Zmluva

168,00 EUR stošesťdesiatosem

Ing.arch.Eva Krupová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 3. 2020

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 3. 2020

Nájomná zmluva

Zmluva

120,00 EUR stodvadsať

Dubovská Oľga

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 3. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“

Zmluva

neuvedené

Dubovská Oľga

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK RAPID

Zmluva

8 000,00 EUR osemtisíc

ŠK RAPID

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 3. 2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vec.bremena

Zmluva

500,00 EUR päťsto

HKS Forge s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

6. 3. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva

100 000,00 EUR stotisíc

Táchová Dana

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 3. 2020

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

zmluva

370,00 EUR tristosedemdesiat

BALUX LG, s.r.o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

13. 3. 2020

Nájomná zmluva

Zmluva

140,00 EUR stoštyridsať

Pinkasová Mária

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

18. 3. 2020

Zmluva o dielo

zmluva

19 952,00 EUR

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

18. 3. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 5.6.2019

Zmluva

neuvedené

Hrnček, o.z.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobr.pož.ochrany SR

Zmluva

1 400,00 EUR tisícštyrisro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 4. 2020

Nájomná zmluva

Zmluva

1 216,80 EUR tisícdvestošesťnásť

Semat a.s.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

15. 4. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva

37 352,00 EUR

Tomáš Slobodník TPS

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 4. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

169 597,00 EUR

Boritech, s. r. o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 4. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22. 01. 2020

Dodatok ku kúpnej zmluve

Neuvedené

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

30. 4. 2020

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok k Zmluve o dielo

800,00 EUR

Tomáš Slobodník TPS

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 5. 2020

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.1.2020

Zmluva

Neuvedené

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 5. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

15 714,10 EUR

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

25. 5. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

3. 6. 2020

Kúpna zmluva

zmluva

670,00 EUR šesťstosedemdesiat

Marián Lešňovský

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 6. 2020

Zmluva o poskyt. dotácie Dychovka 2020

Zmluva

4 000,00 EUR štyritisíc

Dychová hudba HRNČAROVANI

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

9. 6. 2020

Zmluva o zriadení vec.bremena v prospech tretej osoby

Zmluva

neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

17. 6. 2020

Zmluva dotácia Cykloklub 2020

Zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Občianske združenie CYKLOKLUB Hrnčiarovce

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 6. 2020

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva

235 220,00 EUR dvestotridsaťpäťtisícdvestodvadsaťeur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

Zmluva o poskyt. dotácie HKB Gladiators 2020

Zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

občianske združenie HKB Gladiators

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

Zmluva

12 749,00 EUR dvanásťtisícsedemstoštyridsaťdeväť

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

KÚPNA ZMLUVA

Zmluva

1 920,00 EUR tisícdeväťstodvadsať

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

24. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

500,00 EUR päťsto

Hrnček, o.z.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 7. 2020

Z M L U V A na rok 2020 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Ing.Veronika Tibenská audítor SKAU číslo licencie 622

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Poistná zmluva

Zmluva

1 222,00 EUR tisícdvestodvadsaťdva

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Návrh poistnej zmluvy

Zmluva

47,00 EUR štyridsaťseden

UNION poisťovňa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 KZ

Neuvedené

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 7. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev.č.200520-173200034-ZoVP-VB

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 7. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev.č.200191-1713200068-ZoS-VB

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 8. 2020

Povinné zmluvné poistenie

Zmluva

30,00 EUR tridsať

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

31. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kupna zmluva

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Anna Čamborová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

31. 8. 2020

Darovacia zmluva uzavretá v súlade s Občianskym zákonníkom

Darovacia zmluva uzavretá v súlade s Občianskym zá

32 197,10 EUR tridsaťdvatisícstodeväťdesiatsedem

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 9. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 9. 2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1

12 749,00 EUR dvanásťtisícsedemstoštyridsaťdeväť

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 9. 2020

Dodatok č.1 VB

Dodatok č.1 VB

12 749,00 EUR dvanásťtisícsedemstoštyridsaťdeväť

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 9. 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 9. 2020

DODATOK Č. 1

Zmluva

247 600,00 EUR dvestoštyridsaťsedemšesťsto

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 9. 2020

Nájomná zmluva

Zmluva

86,00 EUR osemdesiatšesť

Hegyeshalmiová Ľubica

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 10. 2020

Návrh na uzavretie dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

23. 10. 2020

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 12. 2020

Zmluvu o dodávke stravy

Zmluva

3,00 EUR tri

Bufet Zákruta-Kankarová Martina

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 12. 2020

Nájomná zmluva - Cíferská

Zmluva

140,94 EUR stoštyridsať

Cíferská Monika

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 2. 2021

Poistná zmluva

Zmluva

15,00 EUR pätnásť

UNION poisťovňa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

24. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

10 000,00 EUR desaťtisíc

Rímsko-katolícka cirkev

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

od 1.10. do 31.3.

Streda: 15.00 - 17.00 hod.

Sobota: 09.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

od 1.4. do 30.9.

Streda :  16.00 - 18.00 hod.

Sobota:  09.00 - 12.00 hod.

                14.00 -16.00 hod.

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4