Zoznam novozvolených poslancov pre volebné obdobie 2018 - 2022:

Jana B A B I C O V Á janababicova@azet.sk
Ing. Peter H A R Š Á N Y harsany@elma-mar.sk
Ing. Štefan H R A Š N A pepohrasna@gmail.com
Mgr. Elena K Á T L O V S K Á katlovelen@gmail.com
Viliam K O C H A J D A viliamkochajda@gmail.com
RNDr. Monika K O P E C K Á, PhD. geogmari@savba.sk
Marián M O N C M A N mm.tectt@gmail.com
Ing. Terézia R A Č K O V Á trackova@orangemail.sk
PhDr. Bystrík T O M L Y b.tomly@gmail.com

Kontrolór

Ing. Ďurkovičová Boženabozena.durkovicova@gmail.com

Komisie

Pri obecnom zastupiteľstve pôsobia v obci Hrnčiarovce n/P nasledovné komisie:

stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku:predseda - Ing. Štefana Hrašnu
členovia - Ing. Milan Plank, Mgr. Marcel Škorec, PhDr. Bystrík Tomly, Ing. Peter Haršány, Soňa Balážová
finančná, strategického rozvoja, správy majetku
obce:
predseda - Ing. Terézia Račková
členovia - Ing. Štefan Hrašna, Ing. Elena Chrenková
školstva a sociálnych vecí:predseda - Mgr. Elena Kátlovská
členovia - PhDr. Bystrík Tomly, Daniela Hunčová, Mgr. Michal Páleník
kultúry, športu a práce s mládežou:predseda - Jana Babicová
členovia - Michaela Gašparovičová, Jana Babicová ml., Oľga Krchnáková, Zuzana Kukučková,
Lenka Straková, Viliam Kochajda, Ľubomír Konečný, Marián Moncman, Mgr. Marcel Škorec
územného plánovania a životného prostredia:predseda - RNDr. Monika Kopecká, PhD.
členovia - Bc. Rastislav Mrva, Ján Zápražný, Ing. Milan Plank, Ing. Štefan Hrašna
komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:predseda - Viliam Kochajda
členovia - PhDr. Bystrík Tomly, RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Rajonizácia

Rozdelenie ulíc jednotlivým poslancom: 
p. Babicová JanaNová, Kostolná, Mlynárska
Ing. Haršány PeterLávková, Farská
Ing. Hrašna ŠtefanCíferská, Voderadská, Drobná
Mgr. Kátlovská ElenaFacková, Bajkalská
p. Kochajda ViliamSv. Martina, Alejová
RNDr. Kopecká MonikaVinohradnícka, Hrnčiarska
p. Moncman MariánBrodná, Poľná, Hliníky
Ing. Račková TeréziaCintorínska, Alexyho
PhDr. Tomly BystríkKrátka, Mostová, Športová, Fr. Hečku

História obecných zastupiteľstiev

Na tomto mieste chceme poďakovať za obetavú prácu v prospech občanov všetkým poslancom obecného zastupiteľstva v minulých volebných obdobiach. Boli to títo občania :

1994-1998
1. Rozália Bažányová
2. Ján Cíferský
3. Róbert Hrašna
4. Jozef Benkovský
5. Milan Dzunka
6. Ing.Peter Haršány
7. Ján Plaštiak
8. Ing.Stanislav Nižnan
9. Stanislav Horváth
10. Ján Zápražný
11. Emília Orlická
12. Michal Tibenský
1998-2002
1. JUDr. Koloman Bango
2.Jozef Benkovský
3. Ján Cíferský
4. Milan Dzunka
5. Magdaléna Královičová
6. Ing.Stanislav Nižnan
7. Ing.Terézia Račková
8. Štefan Račko
9. Ing.Jozef Trulík
10. Michal Tibenský
11. Ján Zápražný
12. Dr.František Žák, CSc.
2002-2006
1. Ing.Terézia Račková
2. Vladimír Kyselica
3. Magdaléna Královičová
4. Ing.Miroslav Marko
5. Milan Dzunka
6. Miroslav Ďuriš
7. Ján Zápražný
8. Ing.Jozef Zárecký
9. Dr. František Žák, CSc.
2006-2010
1. Ing. Jozef ZÁRECKÝ
2. Ing. Terézia RAČKOVÁ
3. Milada ŠTURDÍKOVÁ
4. MUDr. Miroslava HORVÁTHOVÁ
5. Milan DZUNKA
6. RNDr. PhD. Monika KOPECKÁ
7. Ján ZÁPRAŽNÝ
8. Ján CÍFERSKÝ
9. Ing. Štefan HRAŠNA
2010-2014
1. Mgr. Miloš Tomek
2. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
3. Mgr. Elena Kátlovská
4. Ing. Terézia Račková
5. Ing. Mikuláš Moncman
6. Ing. Rastislav Mrva
7. Mgr. Monika Čiefová
8. František Maár
9. Bibiána Púchla
2014-2018
1. Jana Babicová
2. Štefan Cíferský
3. Ing. Štefan Hrašna
4. Mgr. Elena Kátlovská
5. Viliam Kochajda
6. Ľubomír Konečný
7. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
8. Ing. Terézia Račková
9. PhDr. Bystrík Tomly