Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Samospráva > Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

- VZN č.2/2019
- PRÍLOHA č. 1 K VZN č.1/2019
-
VZN č.1/2019
- o zriadení Obecného informačného centra
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
- o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
- o dani z nehnuteľnosti
- o podmienkach držania psov
- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- o dani z nehnuteľností
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o podmienkach prideľovania a užívania nájomných obecných bytov v obci Hrnčiarovce nad Parnou na Mlynárskej ulici č. 18. + Príloha č.1 a Príloha č.2
- o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- o dani z nehnuteľností
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska
Toto nariadenie upravuje podmienky vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách politických subjektov počas volebnej kampani do Národnej rady Slovenskej republiky a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
Štatút obce
o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi a o separovanom zbere
o správe a prevádzkovaní pohrebiska. Prevádzkový poriadok pohrebiska
o nájomnom z reklamných zariadení
o určení školského obvodu
o zásadách činnosti hlavného kontrolóra obce