Úradná tabuľa

Archív

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou - link na informácie

  01.02.2019

Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania Jednotných pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4

Dňa 01.02.2019 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania Jednotných pozemkových úprav v  k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

  01.02.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-14/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného a 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1332/3 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  23.01.2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – IBV – Juh, Hrnčiarovce n/P

Dňa 23.01.2019 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Oznámenie o začatí územného konania – IBV – Juh,  Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

 

  23.01.2019