Úradná tabuľa

Archív

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01

Dňa 05.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete ve-rejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01 pre stavebníka Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov. 

Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

05.01.2018