Úradná tabuľa

Archív

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31.12.2019

1 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce<

2 - Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

3 - Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4 - Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.

12.06.2019

Návrh VZN 3/2019

Dokument: Návrhu VZN (pdf, 429KB)

  07.06.2019

Záverečný účet 2018

Dokument: Záverečný účet 2018 (pdf, 1MB)

  06.06.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.3.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-72/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 2056/25 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu výstavby inžinierskych sietí v mieste rastu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  25.03.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-72/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 184 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu výstavby inžinierskych sietí v mieste rastu drevín.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  14.03.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.3.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-80/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra "E" parc. č. 3959/5 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou.

  14.03.2019

Verejná vyhláška – Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení zmeny stavby - IBV – Juh, Hrnčiarovce n/P

Dňa 11.03.2019 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Robert Benda Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 29.03.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

  11.03.2019

Verejná vyhláška – Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení zmeny stavby - IBV – Juh, Hrnčiarovce n/P

Dňa 05.03.2019 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou -  Verejná vyhláška – územné rozhodnutie  – rozhodnutie o umiestnení zmeny stavby - IBV – Juh,  Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

  05.03.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-37/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 1402/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  20.02.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-36/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1435 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou.

  20.02.2019

Zverejnenie zámeru

OZ schvaľuje zámer prenajať dve miestnosti 2. nadzemného podlažia bývalej budovy materskej školy nachádzajúcej sa na adrese Sv. Martina 69, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou OZ Hrnček z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to je podpora komunity. Zároveň poveruje OcÚ prípravou nájomnej zmluvy do budúceho zasadnutia OZ.

  18.02.2019

Zverejnenie zámeru

OZ schvaľuje zámer prenajať spoločnosti myBenefit, s.r.o., Trnava časť obecného pozemku parc.č. 355/2 o výmere 200 m2 za účelom umiestnenia 2 lodných kontajnerov, ktoré by slúžili ako spoločenský priestor s výhľadom na futbalové ihrisko, za podmienok , že nájomná zmluva bude na dobu určitú – 10 rokov a výška nájmu bude 1,- €/m2/ mesačne. Presné vymedzenie miesta nájmu na náčrte bude vždy súčasťou akejkoľvek zmluvy, alebo dohody a bude sa nachádzať pozdĺžne v susedstve Športovej ulice tak, aby umiestnením kontajnerov boli dodržané všetky zákonné normy pojednávajúce o umiestnení takýchto objektov. Tento zámer prenájmu priamemu nájomcovi bude ako prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu, že spoločnosť myBenefit, s.r.o. je dlhodobo nápomocná svojou technikou a pomocou ŠK RAPID. Podpis nájomnej zmluvy OZ podmieňuje začatím stavebného konania na umiestnenie dvoch kontajnerov v danom priestore.

  18.02.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-17/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks vŕby rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 1419/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  15.02.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou - link na informácie

  01.02.2019

Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania Jednotných pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4

Dňa 01.02.2019 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania Jednotných pozemkových úprav v  k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

  01.02.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-14/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného a 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1332/3 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  23.01.2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – IBV – Juh, Hrnčiarovce n/P

Dňa 23.01.2019 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Oznámenie o začatí územného konania – IBV – Juh,  Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

 

  23.01.2019