Úradná tabuľa 2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. ZEL-275/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks slivky rastúcej na pozemku registra "E" parc. č. 417/101 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  10.12.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby

Dňa 07.12.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby – Optická prístupová sieť SWAN, okres Trnava, časť Severozápad pre SWAN, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.  07.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Dňa 03.12.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Kardoš  Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 21.12.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.  03.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Dňa 03.12.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženiapísomnosti pre adresáta Pavol Hegyeshalmi  Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 21.12.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.  03.12.2018

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Dokument: Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej (zip, 57KB)

  03.12.2018

NÁVRH VZN o zriadení Obecného informačného centra

Dokument: NÁVRH VZN o zriadení Obecného informačného centra (pdf, 75KB)

  21.11.2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015

Dokument: Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 (pdf, 81KB)

  21.11.2018

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2019

1 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce
2 - Kontrola čerpania dotácií v roku 2018
3 - Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4 - Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.

  21.11.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-289/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1419/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  13.11.2018

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4

Dňa 31.10.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou JPÚ v  k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

  31.10.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-276/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1412/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

  31.10.2018

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Parkovisko pre nákladnú dopravu

Dňa 24.10.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou Stavebné povolenie – Parkovisko pre nákladnú dopravu pre stavebníka ZF Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

  24.10.2018

Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dokument: Prerokovanie návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou (pdf, 360Kb)

  22.10.2018

Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dokument: Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou – Zmena 05/2018 - NÁVRH (zip, 10MB)

  22.10.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.8.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-249/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 785 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

  05.10.2018

Voľby

Dokument: Zoznam kandidátov na starostu (pdf,22Kb)

Dokument: Zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva (pdf, 43Kb)

 

  25.09.2018

JPÚ „Pri sade“

Dokument: Dodatok č. 1 k Zmluve (pdf,116Kb)

Dokument: Dodatok č. 1 k Stanovám (pdf, 88Kb)

 

  22.09.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.8.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-206/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 823 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou  z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

  06.09.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta  obce Hrnčiarovce nad Parnou vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Hrnčiarovce nad Parnou: Lýdiu Záreckú, Nová 7, Hrnčiarovce nad Parnou č. tel. 0908172453, e-mail: zarecka@hrnciarovce.sk, zarecka.ly@gmail.com


  28.08.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie emailovú adresu: sekretariat@hrnciarovce.sk

  28.08.2018

Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dokument: Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou – Zmena 04/2018 – Verejná vyhláška (pdf, 293Kb)

  28.08.2018

Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dokument: Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou – Zmena 04/2018 - NÁVRH (zip, 14MB)

  28.08.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Parkovisko pre nákladnú dopravu

Dňa 27.08.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí stavebného konania – Parkovisko pre nákladnú dopravu pre stavebníka ZF Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

  27.08.2018

Zverejnenie zámeru

OZ schvaľuje zámer prenajať časť obecného pozemku reg. „C“ parc. č. 355/2 o výmere cca 200 m2 p. Kolenovi Ivanovi, Športová ul., Hrnčiarovce n/P za podmienok , že nájomná zmluva bude na dobu určitú – 10 rokov a výška nájmu bude 1,- €/m2/ mesačne. Tento zámer prenájmu priamemu nájomcovi bude ako prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu, že p. Koleno je dlhodobo, či už svojou technikou, alebo osobne nápomocný ŠK RAPID. Podpis nájomnej zmluvy OZ podmieňuje začatím stavebného konania na umiestnenie dvoch kontajnerov v danom priestore.

 24.08.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obec HRNČIAROVCE   NAD PARNOU oznamuje, že ku dňu 30.07.2018 je v obci k trvalému pobytu prihlásených 2233 obyvateľov.

 07.08.2018

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 7.8.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

Dokument: Zmena 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou (pdf, 70KB)

07.08.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Dňa 31.07.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martina Sasková  Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 18.08.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

31.07.2018

PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028

Dňa 25.07.2018 bol na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesený PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 – 2028.Uvedený protokol bude vyvesený na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

25.07.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Autoumyváreň.

Dňa 25.07.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby -   „Autoumyváreň“ pre stavebníka SMARTWASH, s.r.o., Pekárska 14, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

25.07.2018

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v časti k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4

Dňa 25.07.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Nariadenie konania o začatí
pozemkových úprav v časti k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná VI-4. Uvedené nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia

25.07.2018

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 26.06.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

 Dokument: Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou (pdf, 40KB)

 Dokument: Výzva na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente (pdf, 67KB)

26.06.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárkeho pozemku

Dňa 25.06.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ľubomíra Nomilnera Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 13.07.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

25.06.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárkeho pozemku

Dňa 22.06.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martin Melicher, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 10.07.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

22.06.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárkeho pozemku

Dňa 14.06.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesená  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárkeho pozemku, ponúkaná výmera na prevod je 61555 m2 o veľkosti podielu 1/1, druh pozemku orná pôda, parcela C-KN, k.ú. Trnava, LV č. 10679, parcela číslo 10548/33, okres Trnava, mesto Trnava, ktorý je územným plánom mesta Trnava určený ako orná pôda, t. j. nie je určený na zástavbu. Ponuku predkladá spoločnosť B.B.Centrum, Námestie SNP 463/3, Bratislava. Uvedená ponuka bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jej vyvesenia.

14.06.2018

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce n/P, Vinohradnícka ul.

Dňa 14.06.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Stavebné povolenie – Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce n/P, Vinohradnícka ul. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

14.06.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - „Autoumyváreň

Návrh: Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 - 2022 (pdf, 1MB)

28.05.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - „Autoumyváreň

Dňa 28.05.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania -   „Autoumyváreň“ pre stavebníka SMARTWASH, s.r.o., Pekárska 14, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

28.05.2018

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31.12.2018

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31.12.2018 (pdf, 354KB)

25.05.2018

SMS na číslo tiesňového volania 112

SMS na číslo tiesňového volania 112 (pdf, 354KB)

24.05.2018

Verejná vyhláška – Peter Surový

Dňa 10.05.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
pre adresáta Peter Surový, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 28.05.2018.
Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

10.05.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade

Dňa 09.05.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  - Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

09.05.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania - „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.

Dňa 02.05.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou   Oznámenie o začatí stavebného konania -   „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“  pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou.Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

02.05.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 o ds . 6zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneníneskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.4.2018 začala na základežiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-82/2018 o vydanie súhlasu navýrub 2 ks brezy na pozemku registra "C" parc. č. 278/17 v k.ú Zelenečvo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani  a vzačatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

26.04.2018

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

- nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť

- využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné

- neodhadzovať neuhasené cigarety

- nedovoľovať deťom hry so zápalkami

- rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)

- v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému ), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme spoluobčanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru s zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.  Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331,- €. Tieto činnosti bývajú pravidelne kontrolované zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bol v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.

20.04.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Dňa 16.04.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

16.04.2018

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Dňa 12.04.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Stavebné povolenie pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia. 

12.04.2018

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Hrnčiaroviach nad Parnou na návrh vlastníka  budovy  podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g)  zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom  20. apríla 2018 trvalý pobyt Martine Dvorskej, nar. 23.03.1996. Miestom nového trvalého pobytu je Obec Hrnčiarovce nad Parnou.

05.04.2018

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.

Dňa 05.04.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

05.04.2018

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

Dokument: Výzva na vykonanie jarnej deratizácie (pdf, 155KB)

04.04.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-32/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1257/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi z dôvodu poškodzovania hrobových miest.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

19.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Rudolfa Lukačoviča

Dňa 08.03.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Rudolfa Lukačoviča, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 26.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

08.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslava Kardoša

Dňa 02.03.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslava Kardoša, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 20.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

02.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Helenu Toráčovú

Dňa 02.03.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Helenu Toráčovú, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 20.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

02.03.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Dňa 01.03.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „TA – Trnava, Coburgova TS 0084-353TS, VNK, NNK“ pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

01.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jozefa Kiševa

Dňa 26.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jozefa Kiševa, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 16.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

26.02.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vendelín Toráč

Dňa 22.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vendelín Toráč, Helena Toráčová, Miroslav Kardoš, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 06.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

22.02.2018

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade

Dňa 22.02.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  -  Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade, ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome obce Hrnčiarovce n/P.

Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

22.02.2018

Dňa 19.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška

Dňa 19.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vendelín Toráč, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 09.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

19.02.2018

Dňa 16.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška

Dňa 16.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martin Melicher, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 06.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

16.02.2018

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou – TA OKS Hrnčiarovce nad Parnou, VNK, TS, NNK

Dňa 16.02.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou – TA OKS Hrnčiarovce nad Parnou, VNK, TS, NNK pre stavebníka Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, Bratislava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

16.02.2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dokument: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (pdf, 219KB)

13.02.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-10/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks topoľa rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 304/6 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

13.02.2018

Dňa 09.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška

Dňa 09.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Simona Bartková, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 27.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

09.02.2018

Dňa 08.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška

Dňa 08.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Milana Zolvíka, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 26.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

08.02.2018

Dňa 30.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martina Sasková

Dňa 30.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martina Sasková, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 17.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi.

30.01.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-5/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ksčerešne rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 1419/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou vo vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu výstavby spevnenej plochy.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

24.01.2018

Dňa 24.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta , Miroslav Kardoš

Dňa 24.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta , Miroslav Kardoš, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 08.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

24.01.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Simona Bartková

Dňa 24.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Simona Bartková, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 08.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

24.01.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vendelín Toráč

Dňa 24.1.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vendelín Toráč, Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Oznámenie je vyvesené po dobu 18 dní, t. j. do 08.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. 

24.01.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – „ Nové distribučné rozvody NN“

Dňa 22.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí stavebného konania  – „ Nové distribučné rozvody NN“ pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

22.01.2018

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade

Dňa 19.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené  Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade pre OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

19.01.2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“

Dňa 16.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí územného konania – „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou . Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

16.01.2018

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01

Dňa 05.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete ve-rejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01 pre stavebníka Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov. 

Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

05.01.2018