Úradná tabuľa 2017

Výzva na predkladanie ponúk

Dokument: Výzva na predkladanie ponúk - Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce n/P (pdf, 238KB)

21.12.2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Dokument: Obec Hrnčiarovce nad Parnou - Zásady hospodárenia s majetkom obce (pdf, 108KB)

28.11.2017

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2018

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2018 

  

  1. 1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce
  1. 2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov
  1. 3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
  1. 4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.


28.11.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-202/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrekovca opadavého rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1415/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou vo vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

26.10.2017

Štatút obce

Dokument: Štatút obce (pdf, 38KB)

03.10.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Dokument: Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (pdf, 339KB)

02.10.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.7.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-161/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuja na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

25.09.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Dňa 12.09.2017 bola na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesená Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Termín na predkladanie ponúk: do 11.10.2017. Adresa na predkladanie ponúk: Kostolná ulica 5052/43, Hrnčiarovce nad Parnou.   

Príloha č.1 (zip, 70KB)

12.09.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.8.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-142/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č. 1419/1 v k.ú Hrnčiarovce nad Parnou vo vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu ohrozenia inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

08.09.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – „TA Hrnčiarovce nad Parnou, NNK“

Dňa 16.08.2017 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí stavebného konania – „TA Hrnčiarovce nad Parnou, NNK“ pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.7.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-107/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agátu na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania chodníka.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

28.07.2017

Rozhodnutie

Rozhodnutie - integrované povolenie „Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd COMAX-TT, a.s. Trnava


Dňa 29.06.2017 bola na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnené Rozhodnutie – integrované povolenie , ktorým sa povoľuje vykonávanie činností v prevádzke Mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd COMAX-TT, a.s., Coburgova 84, Trnava. Do žiadosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 29.08.2017.

06.07.2017

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dokument: Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov (pdf, 85KB)

29.06.2017

VZN č. 2/2017 Zmena 03/2017 Územného plánu obce a príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

Dokument: VZN č. 2/2017 Zmena 03/2017 Územného plánu obce a príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 (zip, 188KB)

28.06.2017

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31.12.2017

1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce

2. Kontrola bezhotovostného a hotovostného platobného styku vykonávaného obcou

3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

 

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.

 

12.06.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.5.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-84/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne vtáčej na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v k.ú
Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

30.05.2017

OZNAM

OZ na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 schvaľuje zámer prenajať majetok obce - bývalú budovu materskej školy aj s dvorom na ulici Sv. Martina 69 (súp. číslo 4810, parc.č. 1420 zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, parc.č. 1421 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m2 )   podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Občianskemu združeniu Detská duša, Pod Horou 233/3, 972 43  Zemianske Kostoľany, IČO:  50 732 901 na dobu 7 rokov od 1.9.2017 do 31.8.2024 za mesačný nájom vo výške 1.000,- €. Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je  skutočnosť, že táto budova  je funkčne uspôsobená na prevádzkovanie detského centra a v tomto druhu činnosti chce pokračovať aj OZ Detská duša, teda netreba meniť funkčné využitie budovy z dôvodu jej prenájmu.

 

02.05.2017

Zmena Územného plánu 03/2017 – NÁVRH

Dokument: Zmena Územného plánu 03/2017 – NÁVRH (pdf, 19MB)

12.04.2017

Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Dokument: Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev (pdf, 99KB)

11.04.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.3.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-49/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v
k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

11.04.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.3.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-36/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 278/17 v
k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

14.03.2017

Výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-31/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha  rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1102 v
k.ú Hrnčiarovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rastu dreviny v mieste výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk

09.03.2017

Žiadosť o integrované povolenie „Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd COMAX-TT, a.s. Trnava

Dňa 20.02.2017 bola na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnená žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie Mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd pre stavebníka COMAX-TT, a.s., Coburgova 84, Trnava. Do žiadosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P. Verejnosť sa má možnosť prihlásiť za účastníka konania a vyjadriť sa k začatiu konania písomne na adresu: COMAX-TT, a.s., Coburgova 84, Trnava, alebo elektronicky katarina.jakusova@sizp.sk do 17.03.2017.

20.02.2017

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – „Chodník, Hlavná ul. Zeleneč“

Dňa 15.02.2017 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí územného konania – „Chodník, Hlavná ul. Zeleneč“ pre stavebníka Obec Zeleneč. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. ZEL-19/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks okrasných drevín rastúcich na pozemku registra “E” parc. č. 417/101 v k.ú. Hrnčiarovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektr. potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenie písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk 

6.2.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby:

Číslo LV: 2333

Obec: Hrnčiarovce nad Parnou

Katastrálne územie: Hrnčiarovce

Pozemky parc. reg.”C”:

Parcelné číslo: 1263/1 zastavané plochy a nádvoria   -  354 m2

                         1263/5 zastavané plochy a nádvoria  -    95 m2 

Stavby:

Parcela číslo:  1263/5 rodinný dom

Bližšie informácie nájdete na stránke www.drazobnaspolocnost.sk  

17.01.2017