Úradná tabuľa 2016

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2017

1 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

2 - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce podľa § 17 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3 - Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4 - Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.

23.11.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.9.2016 začala na základe žiadosti Miroslava Bardáča, Farská 34, Hrnčiarovce nad Parnou 91935, konanie č. HPA-196/2016 o vydanie súhlasu na výrub dreviny -1 ks čerešne - rastúcej na pozemku regista "C" parc. č.1100 v k. ú Hrnčiarovce vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu  ohrozenia inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12. 8 . 2016 začala na základe žiadosti Obec Hrnčiarovce nad Parnou konanie č. ZEL-125/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 6 ks tují, 1 ks slivky a 1 ks brezy - rastúcich na pozemkoch registra "E", parc. č.330 a 1476 v k. ú Hrnčiarovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu  výstavby domu smútku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 2016

1. Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami vybraných položiek rozpočtu obce.

2. Kontrola plnenia vybraných uznesení Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou

3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe požiadavky starostu obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas obdobia plánu kontrolnej činnosti

Zverejnenie zámeru obce

Zverejnenie zámeru obce:

Obec Hrnčiarovce nad Parnou zverejňuje zámer zameniť časť pozemku vo vlastníctve obce p.č. 304/1 o výmere 470 m2, ktorý bude odčlenený následným geometrickým plánom a ktorý sa nachádza na Mlynárskej ulici v susedstve rodinného domu Mlynárska 23 (rodina Lešňovských), za pozemok p.č. 816/1 o výmere 470m2 vo vlastníctve p. Viliama Slamku /je to pozemok nachádzajúci sa za súčasným zberným miestom/ a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, odst. 8, písm. e, Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí .

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že dlhodobým zámerom obce je vytvoriť priestorové predpoklady na výstavbu Alejovej ulice ako jednej z hlavných tepien obecnej cestnej infraštruktúry a získanie pozemku p.č. 816/1 do vlastníctva obce by bolo ďalším krokom smerujúcim k tomuto cieľu.

Komentár:

OZ sa v minulosti už na viacerých svojich zasadnutiach zaoberalo získaním pozemku p.č. 816/1 o výmere 470m2 vo vlastníctve p. Viliama Slamku /je to pozemok nachádzajúci sa za súčasným zberným miestom/ do vlastníctva obce a to výmenou za adekvátny obecný pozemok vhodný na IBV požadovaný p. Viliamom Slamkom. Dlhodobým zámerom obce totiž je vytvoriť priestorové predpoklady na výstavbu Alejovej ulice ako jednej z hlavných tepien obecnej cestnej infraštruktúry a získanie tohto pozemku do vlastníctva obce by bolo ďalším krokom smerujúcim k tomuto cieľu. P. Slámka nesúhlasil s pozemkami, ktoré mu obec navrhovala na výmenu a trvá len na výmene za časť obecného pozemku p.č. 304/1 o výmere 470 m2, nachádzajúceho sa na Mlynárskej ulici v susedstve rodinného domu Mlynárska 23 (rodina Lešnovských).

OZ si je vedomé toho, že v danej lokalite má byť parková zóna, ale vzhľadom na strategický zámer obce získať pozemok p.č. 816/1 do vlastníctva berie túto situáciu ako prípad hodný osobitného zreteľa a súhlasí s takouto zámenou za podmienky, že potrebnú zmenu Územného plánu obce vyplývajúcu zo zámeny uhradí p. Slámka.

26.08.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.5.2016 začala na základe žiadosti Podielnickeho družstva v Hrnčiarovciach, Voderadská 39, Hrnčiarovce nad Parnou 91935, konanie č. HPA-108/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2ks brezy previsnutej a 2 kusy topoľa kanadského - rastúcich na pozemkoch parc. č.1362/19 a 1362/1 v k. ú Hrnčiarovce v správe
žiadateľa z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou – „Prístavba skladovacích a manipulačných priestorov + parkovisko“

Dňa 16.05.2016 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Prístavba skladovacích a manipulačných priestorov + parkovisko“ pre stavebníka metal design slovakia, a.s., Dlhé lúky 2, Hrnčiarovce nad Parnou

Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Záverečný účet za rok 2015

Dokument: Záverečný účet za rok 2015 (pdf, 974KB)

ZÁMER

Obec Hrnčiarovce nad Parnou zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:

Geometrickým plánom  č. 29/2016 zo dňa 2. 3. 2016 boli z parcely E-KN 4046/1 vo vlastníctve obce, s celkovou výmerou 9759 m2  vedenej na LV č. 2464 oddelené nasledovné parcely C-KN: 1362/18 s výmerou 1689 m2, 1362/19 s výmerou 1061 m2, 1371/2 s výmerou 284 m2, 1383 s výmerou 104 m2, 1385/1 s výmerou 80 m2.

Predmetom zámeny zo strany obce v prospech Podielnickeho družstva v Hrnčiarovciach budú novovytvorené parcely C-KN: 1362/18, 1362/19 , 1371/2 , 1383 , 1385/1  a parcela E-KN 4046/3 s rozlohou  74 m2 - všetky vo vlastníctve obce  za  parcely E-KN 4028/1 s výmerou 1884 m2 a E-KN 4028/3 s výmerou 33 m2, ktoré sú vedené na LV 1129 vo vlastníctve Podielnickeho družstva v Hrnčiarovciach.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že touto zámenou obec získa priestor na vybudovanie zberného dvora v areáli PD Hrnčiarovce.

V Hrnčiarovciach n/P, 15.03.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.2.2015 začala na základe žiadosti obce Hrnčiarovce nad Parnou,  konanie č. ZEL-15/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks čerešňa rastúca na pozemku parc. č. 1208/1, k. ú Hrnčiarovce vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu zasahovania do oplotenia multifunkčného ihriska.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk

Oznámenie

Obec  Hrnčiarovce nad Parnou podľa ust. § 9 ods. 1.písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 3 VZN obce č. 1/2010 a uznesení Obecného zastupiteľstva obce  Hrnčiarovce nad Parnou č. 116/15  zo dňa 9.12.2015

týmto oznamuje zámer, že

z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajme časť obecného pozemku č. 417/101 o výmere 30,3 m2, ktorý sa nachádza pod dreveným stánkom na Alejovej ulici vedľa RD Alexyho č. 1, tak ako sa nachádza k dnešnému dňu vlastníkovi stánku Matejovi Kabovi, bytom Botanická 1, Trnava, za nájomnú cenu aká bola stanovená doteraz, t.j. 372,- EUR ročne na dobu neurčitú s jednoročnou výpovednou lehotou

Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou skutočnosť, že drevený predajný stánok sa na tomto mieste nachádza už dlhodobo a  v súčasnosti sa mení len majiteľ stánku a účel predaja na predaj náhradných automobilových dielov a doplnkov, čo zlepší občiansku vybavenosť službami v obci Hrnčiarovce nad Parnou.

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa  29.1.2016

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30. 06. 2016

Voľby do NR SR – Informácie pre voliča

Dokument: Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča  (pdf, 472KB)