Úradná tabuľa 2015

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – „Chodník na Cintorínskej ul.“

Dňa 22.07.2015 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí územného konania – „Chodník na Cintorínskej ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

Interná smernica k zákonu 307-2014 Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dokument: Interná smernica k zákonu 307-2014 Oznamovanie protispoločenskej činnosti (pdf, 112KB)

Dotatok č. 1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Dokument: Dotatok č. 1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce nad Parnou (pdf, 128KB)

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 2015

Dokument: PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 2015 (pdf, 60KB)

Návrh - Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

Dokument: Návrh - Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarovciach nad Parnou (pdf, 59KB)

Návrh - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dokument: Návrh - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (pdf, 407KB)

Štatútu obce

Dokument: Dokument: Štatútu obce... (pdf, 793KB)

Povinnosti stavebníkov

   Dokument: Povinnosti stavebníkov... (pdf, 1.4MB)

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou

uznesením č. 8/15 zo dňa 17.02.2015

vyhlasuje

v súlade s § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU

NA DEŇ 31.03.2015

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou o 18:00 hod.

Miesto podania prihlášky: 

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37

91935 Hrnčiarovce nad Parnou

 

Termín podania prihlášky: 

do 17. marca 2015 do 14:00 hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad

 

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

- osobné údaje kandidáta -  meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (podľa  § 18a ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kvalifikačným  predpokladom  na funkciu hlavného kontrolóra je  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie)

- profesijný životopis

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/21013 Z. z. o ochrane osobných údajov ...

- koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

Požadované doklady je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou v časovom rozsahu maximálne 5 minút a odpovedať na otázky poslancov.

 

Funkcia hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou sa vykonáva na pracovný úväzok 10 hodín týždenne.

 

Ďalšie informácie: tel. 033/5548397