Úradná tabuľa do 31.12.2014

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce nad Parnou - 27.11.2014

application/pdf Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce nad Parnou - 27.11.2014 (356.2 kB)

O Z N Á M E N I E

obce Hrnčiarovce nad Parnou týmto oznamuje, že z dôvodu hodného osobitného zreteľa predá v súlade s článkom 6. VZN 1/2010 priamym predajom na základe verejného ponukového konania nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad Parnou.

dokument (pdf, 374kB)

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce

Tento dodatok navrhuje zmeniť Článok 7, bod 7.1 nasledovne:

 

Článok 7

Priamy predaj určenému záujemcovi

 

7.1.  Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, alebo ak sa v konkrétnom prípade jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve záujemcu alebo pozemok priľahlý k tomuto pozemku môže OZ rozhodnúť o priamom predaji  majetku záujemcovi, ktorý požiadal o kúpu. Záujemca však nemôže byť osobou podľa článku 4.

Zámer

Obec Hrnčiarovce nad Parnou podľa § 9 ods. 2. písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) a 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a VZN 1/2010 článok 4. bod 4.8. písm. e) zverejňuje zámer zámennou zmluvou zameniť obecný majetok – pozemok za pozemok vo vlastníctve fyzických osôb z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je potreba vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod domom smútku na cintoríne takto:

pozemok vo výlučnom vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou - parcela registra „C“, parc.č. 1411/2 ost.pl. o výmere 29 m2, nachádzajúci sa na Alejovej ulici vedľa pohostinstva Lipka a pozemok - parcela registra „C“ parc.č. 1419/4 zast.pl. o výmere 143 m2, nachádzajúci sa na ulici Sv. Martina pred pohostinstvom Lipka

zameniť za

pozemok registra „E“ – parc.č. 330 o výmere 254 m2, na ktorom sa nachádza dom smútku. Tento pozemok je v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb: Irena Tibenská, trvale bytom A. Hlinku 24, 917 01 Trnava - podiel 1/5, Ján Solčany, trvale bytom Južná 3369/20, 921 01 Piešťany - podiel 1/5, Ing. Beáta Majerníková, trvale bytom Alejová 4832/2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou - podiel 1/5, Juliana Čapkovičová, trvale bytom Alejová ul. č. 3, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou - podiel 1/10, Ladislav Stranovský, trvale bytom Jiráskova č. 22, 917 01 Trnava – podiel1/10, Iveta Tarabčáková, trvale bytom Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad - Matejovce - podiel 1/20, Mgr. Zlatica Ganzarčíková, trvale bytom Pezvalova 62/328, 059 01 Spišská Belá - podiel 1/20, spolu v podiele 9/10, pričom výmera pripadajúca na tento spoluvlastnícky podiel je 228,6 m2.

Nakoľko zamieňané pozemky majú približne rovnakú hodnotu, zámena sa vykoná bez toho, že by si strany vzájomne niečo doplácali.

 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre mienený spôsob vysporiadania vlastníctva Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou považuje skutočnosť, že na pozemku parc. č.330 sa nachádza dom smútku, ktorý obec plánuje zrekonštruovať a v tejto súvislosti je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy k tomuto pozemku. Spoluvlastníci zamieňaného pozemku neakceptovali návrh obce na jeho odkúpenie za obcou navrhovanú cenu a preto do úvahy prichádzajúcim spôsobom vysporiadania pozemkov je ich zámena.

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Hospodársky objekt ", Sv. Martina 116, Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 17.01.2014 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Hospodársky objekt" pre stavebníka Natália Jakubíková a Martin Valovič, Sv. Martina 116, Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

Oznámenie verejnou vyhláškou – „SO 02 Dažďová kanalizácia“ - „Rekonštrukcia komunikácie Hrnčiarovce nad Parnou – Drobná ul.“

Dňa 15.08.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí vodoprávneho konania –  „SO 02 Dažďová kanalizácia“ - „Rekonštrukcia komunikácie Hrnčiarovce nad Parnou – Drobná ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – „SO 04 Kanalizácia“ - „IBV Hoferské, Hrnčiarovce nad Parnou – Športová ul.“

Dňa 15.08.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou 

Rozhodnutie – „SO 04 Kanalizácia“ - „IBV Hoferské, Hrnčiarovce nad Parnou – Športová ul.“

pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou – „Parkovisko pre nákladnú dopravu“

Dňa 20.08.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou 

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Parkovisko pre nákladnú dopravu“  pre stavebníka ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava.  Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Oznámenie verejnou vyhláškou – Stavebné povolenie - „Rekonštrukcia komunikácie“

Dňa 10.06.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  stavebné povolenie na stavbu – zmena stavby „Rekonštrukcia komunikácie Drobná ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené stavebné povolenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Oznámenie

Obec  Hrnčiarovce nad Parnou podľa ust. § 9a ods. 8.písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 6 VZN obce č. 1/2010 a uznesení Obecného zastupiteľstva obce  Hrnčiarovce nad Parnou č. 33/13 zo dňa 29.05.2013

týmto oznamuje zámer, že

z dôvodu hodného osobitného zreteľa predá v súlade s článkom 6. VZN 1/2010 priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad Parnou a to:

-  parcelu v k.ú. Trnava,  KN  registra „E“, č. 2076 vodné plochy, zapísanú na LV 10980, o  výmere 777 m².

Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou skutočnosť, že žiadateľ, Johns Manville Slovakia, a.s., je vlastníkom celého areálu v okolí uvedenej parcely. Uvedená parcela predstavuje staré zrekultivované koryto potoka. Uvedeným predajom príde k úplnému  vysporiadaniu vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa vo výrobnom areáli žiadateľa.

Za uvedenú parcelu bola žiadateľom navrhnutá cena 23310 ,-€ /t.j. 30,- EUR/m2/.

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa  30.05.2013

Oznámenie verejnou vyhláškou – Stavebné povolenie - „Rodinný dom“

Dňa 13.05.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  stavebné povolenie na stavbu rodinný dom pre stavebníka Ing. Stanislava Hercega a manž. Ing. Eriku Hercegovú, rod. Michálkovú, Odbojárska 6, Trnava. Uvedené stavebné povolenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

Oznámenie

Zámer Obce Hrnčiarovce nad Parnou prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku obce v zmysle §9a ods. 9) písm. c) v prípade hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejňuje svoj zámer prenajať:

trojizbový byt  nachádzajúci sa v obytnom dome súpisné číslo 6996, postaveného na parcele  číslo 3/3 na Mlynárskej ulici, orientačné číslo 22, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hrnčiarovce, vedenom na liste vlastníctva č. 1400 , vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava, pre okres Trnava, obec Hrnčiarovce nad Parnou, katastrálne územie Hrnčiarovce , Ing. Pavlovi Jankechovi, nar. 20.08.1977 a manželke Patrícií Jankechovej, rod. Messingovej, nar. 27.06.1987, obaja  bytom Valová 4259/24, Pieštany.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že:

  • Nájomca, ktorý doposiaľ predmetný byt užíval v zmysle nájomnej zmluvy požiadal obec, ako prenajímateľa o ukončenie nájmu.
  • Obecný úrad v Hrnčiarovciach nad Parnou preveril záujem o obsadenie predmetného bytu na základe zoznamu záujemcov, ktorí majú na obecnom úrade evidovanú žiadosť o obecný byt. Nik z oslovených záujemcov o predmetný byt neprejavil záujem.
  • Nájomca, ktorý doposiaľ predmetný byt užíval, využil svoje právo a vo svojej žiadosti o ukončenie nájmu navrhol, aby sa novým nájomcom stal Ing. Pavol Jankech a manželka Patrícia Jankechová, rod. Messingová, obaja bytom Valová 4259/24, Piešťany.

 

Tento zámer je zverejnený na úradnej tabuli a web-stránke  Obce Hrnčiarovce nad Parnou dňa 22.04.2013
Bližšie informácie : 033/5548501

Oznámenie verejnou vyhláškou

Dňa 2.4.2013 bola na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce n/P vyvesené Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na stavbu "Rodinný dom", parc. č. 2038/21, pre stavebníka Ing. Stanislava Hercega a manž. Eriku, Odbojárska 6, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce n/P, Farská 37 v lehote do 15 dní od jeho vyvesenia.

Oznámenie verejnou vyhláškou "Obytná zóna Trnava Kočišské - Komunikácie, technická infraštruktúra"

Oznámenie verejnou vyhláškou "Obytná zóna Trnava Kočišské - Komunikácie, technická infraštruktúra" Dňa 28.1.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce n/P bolo vyvesené oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Obytná zóna Trnava Kočišské - Komunikácie, technická infraštruktúra" pre stavebníka Mesto Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce n/P, Farská 37 v lehote do 15 dní od jeho vyvesenia.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou "Cesta I/61 Trnava - južný obchvat".

Dňa 2.1.2013 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené rozhodnutie o zastavení územného konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Cesta I/61 Trnava - južný obchvat" pre stavebníka Slovenská správa ciest, Bratislava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce n/P, Farská 37 v lehote do 15 dní od jeho vyvesenia.


k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

k VZN č.2 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou