Z histórie požiarneho zboru

Hasiči

Úlohou hasičského zboru bolo poskytovať pomoc pri živelných pohromách. Okrem hasenia požiarov hasiči pomáhali aj pri záchranných prácach počas povodní. Zúčastňovali sa súťaží hasičských družstiev. Pri rôznych slávnostných príležitostiach usporadúvali kultúrne programy, zábavy, majálesy, hrávali divadelné predstavenia. Robili poriadkovú službu a čestnú stráž pri rôznych spoločenských a cirkevných slávnostiach. V neposlednom rade vykonávajú požiarnu prevenciu v budovách a prevádzkach.

Udalosti :

1927 (15.august)- založený Dobrovoľný hasičský zbor v Hrnčiarovciach
1933- najväčší požiar pri výtavbe asfaltovej cesty - zhorelo 10 stodôl a 15 stohov slamy
1937 - zaobstaranie zástavy, ktorú vyšívali v Bratislave
1948- premenovanie na Dobrovoľný zväz požiarnej ochrany
1953- vyhorela požiarna zbrojnica v strede obce
1956- najväčšia povodeň
1966- získanie nových priestorov v budove vtedajšieho MNV pri potoku - kde sú dodnes
1967- 40.výročie - Dvojtýždeň požiarnej ochrany - zúčastnilo sa 5000 ľudí

Velitelia :

Timotej Lehotay1927 - 1930
Ambróz Račko1930 - 1931
Jozef Ohrablo1931 - 1939
Rudolf Račko1939 - 1949
Karol Hrašna1987 - 1991

Predsedovia :

Rudolf Račko1927 -
Ján Forner1948 -
Štefan Račko1970 - 1986
Lýdia Hrašnová1987 - 1991
Štefan Zolvík 1991 -